Home page > Provozní řád

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD VŠZ MAGDALENSKÝ MLÝN

 

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Provozní řád je zpracován v souladu s Organizačním řádem VŠZ Magdalenský Mlýn čj. MO 44936/2020-5153.

Provozní řád zpřesňuje Organizační řád (dále Statut) VŠZ a stanovuje pravidla pro zaměstnance VŠZ, žadatele o pobyt a držitele ubytovacího poukazu.

Výcvikové a školící zařízení (dále jen VŠZ) Magdalenský Mlýn sestává z budov:

 1. hlavní budovy             1 x
 2. chata Šurka                 10 x
 3. garáže a sklady           1 x

K ubytování hostů je určeno 50 lůžek na chatách a 4 lůžka v apartmánu, který se nachází na hlavní budově. Každá chatka umožňuje ubytování 5 osob, chatky jsou vybaveny kuchyňkou, sprchovým koutem a toaletou.

K ubytování personálu jsou určeny čtyři pokoje na hlavní budově o kapacitě 10 lůžek.

K přípravě celodenní stravy je na hlavní budově zřízena kuchyně a jídelna, kterou zabezpečuje Vojenská závodní kuchyně č. 104. Jídelna slouží i k prezentačním a školícím účelům, je vybavena dataprojektorem a promítacím plátnem.

Občerstvení hostů je zajištěno v samostatné místnosti na hlavní budově a venkovní terase.

V prostorech hlavní budovy jsou mj. zřízeny dvě kanceláře pro správce a účetní proviantu, sklad proviantu a dvě místnosti (šatna a denní místnost) pro potřeby ostrahy.

 

 1. VŠZ JE URČENO:
 • k provádění služebních akcí – kurzy, metodické dny, odborné přípravy, metodická shromáždění atd.;
 • ke krátkodobým a víkendovým pobytům zaměstnanců resortu MO, vojenským důchodcům a válečným veteránům, rodinným příslušníkům a osobám blízkým.
 • k rekreačním a sportovním účelům;

Pobytu se spolu s nositelem poukazu smí zúčastnit rodinní příslušníci podle ust. čl. 5 odst. 2 NV MO č. 5/2013 a podle ust. § 71 odst. 5 zák. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, a osoby blízké podle ust. § 116 zák. č. 9/2012 Sb., občanský zákoník (manžel, manželka, druh, družka, partner držitele, vlastní a osvojené nezaopatřené dítě, dítě svěřené do pěstounské péče nebo výchovy, zeť držitele, snacha držitele, sourozenec, švagr držitele, synovec držitele, neteř držitele, švagrová držitele, rodič, prarodič, partner podle zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství.

 

 1. VŠZ JE PODŘÍZENO:

Náčelníkovi prvku posádkové podpory, který zodpovídá za jeho využití a provoz a předkládá návrhy veliteli 72. mpr:

 • na personální opatření
 • na odvelení pracovních sil a prostředků pro VŠZ
 • na zabezpečení VŠZ materiálem a službami

 Za bezprostřední řízení a zabezpečení VŠZ odpovídá náčelník zařízení a správce VŠZ v souladu se svými funkčními povinnostmi. Ostatní příslušníci VŠZ odpovídají za provoz, materiální a finanční zabezpečení VŠZ v rámci svých funkčních povinností a povinností vyplývajícím z tohoto provozního řádu.

 

 1. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ VŠZ

K zabezpečení provozu VŠZ jsou stanoveny v TP 72. mpr tyto pracovní a služební místa:

 • náčelník zařízení – VZP
 • provozář (správce VŠZ) – občanský zaměstnanec
 • účetní (ekonom)- občanský zaměstnanec

Pro zabezpečení chodu kuchyně, jídelny a prodejního koutku jsou vyčleňovaní
4 kuchaři, kteří jsou odveleni k VŠZ na základě ročního plánu odvelení z podřízených útvarů
7. mb. Úklid na chatkách a hlavní budově provádí zaměstnanci firmy Staeg Facility s.r.o.

 

 1. PŘIDĚLENÍ VŠZ DO MATERIÁLNÍ PÉČE

VŠZ je přiděleno do materiální péče 72. mpr a PS 0705 Přáslavice.

Velitel a odborní náčelníci 72. mpr spolu s vedoucím PS 0705 Přáslavice jsou především povinni:

 • plánovat potřebné materiální a finanční prostředky na příslušných položkách k zabezpečení provozu VŠZ;
 • zabezpečit VŠZ potřebným materiálem (prostředky, službami) podle platných norem a odborných nařízení náčelníků služeb na základě požadavků, uplatňovaných správcem VŠ;
 • zabezpečit údržbu (opravy) objektů a zařízení VŠZ, vybavení VŠZ vnitřním zařízením, topivem, vodou, elektřinou, čisticími prostředky a protipožárním zařízením;
 • zabezpečit v průběhu roku požadavky správce VŠZ na přepravu;
 • poskytnout správci VŠZ odbornou a jinou pomoc při řešení otázek materiálního, finančního, zdravotnického, technického a stavebně ubytovacího zabezpečení;
 • dbát na přesné dodržování ustanovení příslušných předpisů a nařízení při provozu VŠZ na úseku své služby a na řádné hospodaření s materiálními a finančními prostředky (evidenci, skladování, údržbu, využívání a vyúčtování);
 • za tím účelem poskytovat pomoc a provádět kontroly a inventury včetně odstraňování zjištěných nedostatků.

 

 1. PODMÍNKY VYŽADOVÁNÍ VŠZ

Využití VŠZ plánuje, organizuje a zabezpečuje náčelník zařízení, na základě těchto zásad:

 

1. služební účely (výcvik, shromáždění, školení, kurzy, soustředění)

 • pro tyto účely lze VŠZ využívat v měsících květen, červen, září a říjen;
 • velitelství a útvary 7. mb si zplánují využití VŠZ pro služební účely v rámci plánování na rok nejpozději do 30. listopadu, poté jsou volné termíny pro konání služebních akcí dány k dispozici ostatním organizačním celkům AČR;
 • volné termíny a aktuální plán využití VŠZ pro služební účely, formuláře ke stažení pro ostatní organizační celky AČR jsou zveřejněny na adrese:
 • http://teams.sharepoint.acr/sites/72mpr/plan/jivova/SitePages/DomovskaStranka.aspx;
 • formulář žádosti o povolení využití VŠZ zasílají žadatelé kompletně a řádně vyplněný jedním z těchto způsobů:
 1. písemně poštou na adresu VÚ 5153 Přáslavice 783 54,
 2.  faxem na číslo 973 407 650 nebo
 3. jako elektronický obraz dokumentu na adresu habanovah@army.cz
 4. ŠIS na adresu náčelníka zařízení nrtm. Helena Habáňová VÚ5153
 • na žádosti žadatelé uvedou: název akce, délku trvání, počet osob, které se akce zúčastní;
 • koná-li se služební akce přes víkend, je nutné doložit výpis z rozkazu velitele daného útvaru o nařízené akci, se jmenným seznamem osob, kteří se jí zúčastní;
 • na základě požadavků zpracuje náčelník zařízení plán využití VŠZ na VR,
  o povolení akce uvědomí žadatele a správce VŠZ;
 • podrobnosti zabezpečení akce projedná žadatel přímo se správcem VŠZ.

     

2. Krátkodobé pobyty (týdenní pobyt, nástupní den je sobota, den ukončení pátek)

 • pro tyto účely lze VŠZ využít v měsících červenec a srpen;
 • velitelství a útvary 7. mb si zplánují krátkodobé pobyty nejpozději do
  30. dubna daného roku, poté budou volné termíny pro konání krátkodobých pobytů dány k dispozici ostatním organizačním celkům AČR;
 • Plán využití VŠZ, Organizační a Provozní řád a formulář Žádosti o povolení využití VŠZ jsou k dispozici ke stažení pro uživatele ŠIS na stránkách:  http://teams.sharepoint.acr/sites/72mpr/plan/jivova/SitePages/DomovskaStranka.aspx;
 • pro ostatní uživatele jsou ke stažení na stránkách: www.72mpr.army.cz/vsz-jivova-skolici-zarizeni-magdalensky-mlyn;
 • formulář žádosti o povolení využití VŠZ zasílají žadatelé kompletně a řádně vyplněný jedním z těchto způsobů:
 1.  poštou na adresu VÚ 5153 Přáslavice 783 54,
 2. faxem na číslo 973 407 650,
 3. jako elektronický obraz dokumentu na adresu habanovah@army.cz

nejpozději však 30 dní před daným termínem

 • na žádosti žadatelé uvedou: přesný počet a jmenný seznam osob, které se pobytu zúčastní a čísla občanských průkazů, váleční veteráni a vojenští důchodci přiloží kopii osvědčení, nebo průkaz vojenského důchodce;
 • přidělování poukazů ke krátkodobým pobytům bude prováděn na návrh komise velitele 72. mpr pro přidělování poukazů k pobytům na VŠZ Magdalenský Mlýn;
 • na základě požadavků zpracuje náčelník zařízení plán využití VŠZ pro krátkodobé pobyty na VR, o povolení akce uvědomí žadatele a správce VŠZ;
 • podrobnosti zabezpečení akce projedná žadatel přímo se správcem VŠZ.

 

3. Víkendové pobyty (pobyt s nástupním dnem v pátek a ukončení v neděli)

 • pro tyto účely lze VŠZ využít o víkendech v měsících květen, červen, září
  a říjen s ohledem na zaplněnost služebními akcemi;
 • velitelství a útvary 7. mb si zplánují víkendové pobyty nejpozději do 31. března daného roku, poté budou dány k dispozici ostatním organizačním celkům AČR;
 • Plán využití VŠZ, Organizační a Provozní řád a formulář Žádosti o povolení využití VŠZ jsou k dispozici ke stažení pro uživatele šis na stránkách:http://teams.sharepoint.acr/sites/72mpr/plan/jivova/SitePages/DomovskaStranka.aspx;
 • pro ostatní uživatele jsou ke stažení na stránkách: www.72mpr.army.cz/vsz-jivova-skolici-zarizeni-magdalensky-mlyn;
 • formulář žádosti o povolení využití VŠZ zasílají žadatelé kompletně a řádně vyplněný jedním z těchto způsobů:
 1.  poštou na adresu VÚ 5153 Přáslavice 783 54,
 2. faxem na číslo 973 407 650,
 3. jako elektronický obraz dokumentu na adresu habanovah@army.cz

nejpozději však 30 dní před daným termínem

 • na žádosti žadatelé uvedou: přesný počet a jmenný seznam osob, které se pobytu zúčastní a čísla občanských průkazů, váleční veteráni a vojenští důchodci přiloží kopii osvědčení, nebo průkaz vojenského důchodce;
 • přidělování poukazů k víkendovým pobytům bude prováděn na návrh komise velitele 72. mpr pro přidělování poukazů k pobytům na VŠZ;
 • přidělení poukazu pouze na sobotu či neděli není možné!
 • na základě požadavků zpracuje náčelník zařízení plán využití VŠZ pro víkendové pobyty na VR, o povolení akce uvědomí žadatele a správce VŠZ;
 • podrobnosti zabezpečení akce projedná žadatel přímo se správcem VŠZ.

 

Postup přidělování poukazů

 • na základě vyhodnocení požadavků zpracuje náčelník zařízení návrh plánu na přidělení poukazů pro služební akce, krátkodobé pobyty a víkendové pobyty a předloží jej komisi velitele 72. mpr pro přidělování poukazů k rekreaci ve VŠZ;
 • komise se k návrhu vyjádří a předloží jej veliteli 72. mpr ke schválení;
 • po schválení plánu vydá náčelník zařízení žadatelům poukazy a provede jejich distribuci, žadatelé jsou povinni důsledně plnit pokyny přiložené k poukazu;
 • aktuální plán využití VŠZ na VR je na webových stránkách 72. mpr www.72mpr.army.cz/vsz-jivova-skolici-zarizeni-magdalensky-mlyn ahttp://teams.sharepoint.acr/sites/72mpr/plan/jivova/SitePages/DomovskaStranka.aspx);
 • nevyužité poukazy jsou žadatelé povinni vrátit nejpozději 14 dní před nástupem na pobyt zpět k 72. mpr, poté budou přiděleny dalším zájemcům;
 • poukaz není přenosný na jinou osobu;
 • v případě nedodržení termínu odhlášení stravy, tj. 2 pracovní dny před nástupem k pobytu, bude osoba, které byl poukaz na pobyt na VŠZ přidělen, nucena uhradit případnou vzniklou škodu na neodebrané objednané stravě (viz objednávka stravy, druhá strana poukazu);
 • při nástupu jsou nositelé poukazu povinni se prokázat:
 • VZP – služebním průkazem
 • občanští zaměstnanci - jednotným průkazem MO (povolení vstupudo voj. objektů)
 • vojenští důchodci - potvrzením příslušnosti ke KVV
 • veteráni – průkazem veterána
 • ostatní – občanským průkazem pokud jim byl vydán

 

 1. MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Stravování

Stravování na VŠZ je zabezpečováno zřízením Vojenské závodní kuchyně č. 104.

Organizace stravování a jeho vyúčtování se provádí dle RMO č. 13/2019 a Směrnice evidenčně účetních zásad pro vojenské závodní kuchyně čj.485/8/103-2000-1200.

K zabezpečení stravování zpracovává náčelník proviantní služby útvaru návrh
na složení proviantní výstroje. S touto proviantní výstrojí se hospodaří podle ustanovení předpisu Prov-1-5. Ve VŠZ se vede tato proviantní výstroj v ISL.

Provoz prodejního koutku se řídí dle RMO č.13/2019 Věstníku, Směrnice evidenčně účetních zásad pro vojenské závodní kuchyně Č.j. 485/8/103-2000-1200 a vydaného provozního řádu.

Časy výdeje stravy

Snídaně :          8:00 hod.

Oběd:              12:00 hod.

Večeře:           18:00 hod.

Všechny ubytované osoby jsou povinny dodržovat stanovenou výdejní dobu!

 

Poplatky za stravování

Poplatky za stravování vybírá od strávníků vedoucí VZK 104, v nepřítomnosti správce VŠZ na základě RV č. 1 velitele 72. mpr. K tomu vede předepsaný tiskopis – Výkaz odebrané stravy (prodaných stravenek). Hotovost odvádí pověřené pracovnici ekonomické služby 72.mpr (VZK 104) na základě vyplněného výkazu.

Kopii výkazu spolu s rozpisem poplatků za stravování a stvrzenkou o předání hotovosti ukládá po dobu tří let od ukončení sezóny v archívu VŠZ.

 

Stavební a ubytovací zabezpečení

Za stavební a ubytovací zabezpečení provozu, udržování a opravy VŠZ odpovídá provozní středisko 0705 Přáslavice, které má VŠZ v materiální péči.

K zajištění řádného technického stavu objektů VŠZ, za který ve smyslu ustanovení základních řádů odpovídá velitel 72. mpr, jsou organizovány a prováděny pravidelné komisionální a technické prohlídky dle Odborného nařízení Sekce správy majetku MO Č.j. 253-3/2011-2697.

Objekty VŠZ se vybavují vnitřním zařízením materiálové uskupení 4.2 podobně jako vojenské budovy tj. běžnými základními typy vnitřního vybavení podle Normy náležitosti vnitřního vybavení pracovišť v resortu MO Č.j. 6127-60/2004/DP-3042.

Stavební a ubytovací materiál, používaný ve VŠZ musí být evidován podle zásad stanovených předpisy. Nakupovat atypická zařízení se zásadně nepovoluje.

Lůžkoviny, ručník a mýdlo, které se vydávají pro ubytování, se zapůjčují účastníkům služebních akcí bezplatně.

Náklady spojené s praním lůžkovin, oblečení pro kuchaře, s chemickým čištěním a opravami součástek zabezpečuje (proplácí) útvar, který má VŠZ v materiální péči z příslušné rozpočtové položky.

 

Poplatky za ubytování a poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt

Za ubytování v zařízení, které se poskytuje k rekreaci a sportovnímu vyžití, musejí žadatelé uhradit stanovenou částku před zahájením pobytu včetně poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Předčasné ukončení pobytu bez vážného důvodu nezakládá nárok na vrácení úhrady. Vážnými důvody se pro účely tohoto normativního výnosu rozumějí důvody vzniku dočasné pracovní neschopnosti a důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě.

Výši úhrady za ubytování stanovuje Agentura hospodaření s nemovitým majetkem nejpozději do 30. března kalendářního roku, a to vždy na období 1 roku počínajícího dnem nabytí účinnosti rozhodnutí o stanovení výše úhrady.

Poplatky za ubytování, lůžkoviny a poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt, vybírá od účastníků krátkodobých pobytů správce VŠZ. Účastníkům pobytů vystavuje dodací list s rozpisem za ubytování a lůžkoviny a vystavuje stvrzenku, která je evidována na ekonomické skupině 72. mpr. Hotovost odvádí prostřednictvím pracovníka ekonomické skupiny 72.mpr (České pošty) ve prospěch účtu vedeného pro RFO na základě vystaveného daňového a účetního dokladu (které odevzdává na ekonomickou skupinu 72. mpr.). Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt odvádí obci Jívová na základě vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku.

Kopie dokladů, rozpis platby a ústřižek poštovní poukázky zakládá po dobu tří let od skončení sezóny v archívu VŠZ.

 

Doprava

Pro dopravně zásobovací úkoly, zabezpečení pohotovosti a údržby, vyčleňuje 72. mpr k celoročnímu užívání vozidlo dle TMP.

Proběh km a spotřeba PHM pro tyto účely jde na vrub roční provozní normy zabezpečujícího útvaru. Za hospodárné využití, provoz, údržbu vozidla a řádné vyúčtování spotřeby PHM po dobu přidělení odpovídá správce VŠZ.

           

Zdravotnické zabezpečení

Hygienický dozor nad objekty VŠZ vykonávají příslušníci Vojenského zdravotního ústavu. Stav hygienického a zdravotnického zabezpečení objektu kontroluje epidemiolog obvodu.

Kontrolu pitné vody ze zdroje zabezpečuje 2x ročně PS 0705 Přáslavice.

Materiální vybavení lékárniček pro poskytování první pomoci řeší útvar, který má VŠZ v péči.

 

Zabezpečení výstrojním a tělovýchovným materiálem

Vybavení VŠZ výstrojním a tělovýchovným materiálem zabezpečuje dle platných předpisů a nařízení 72. mpr. Tento materiál je evidován v ISL.

 

Finanční zabezpečení

Výdaje (náklady) spojené s užíváním a provozem VŠZ se hradí z příslušných rozpočtových položek podle ustanovení platných předpisů:

 

a) AHNM ke které přísluší VŠZ, hradí výdaje:

 • za údržbu a opravy objektů VŠZ
 • za spotřebovanou energii (elektřinu, vodu, plyn, popřípadě jiná paliva)
 • za stavební a ubytovací materiál
 • za práce nevýrobní povahy (čištění komínů, kanalizace, kotelen na tuhá paliva, odvoz TKO a tříděného odpadu, fekálií, praní a chemické čištění záclon a koberců).

Faktury za uvedené údaje z formálního a věcného hlediska kontroluje a potvrzuje určený funkcionář PS 0705 a předkládá je k proplacení AHNM.

 

b) 72. mpr hradí výdaje:

 • na mzdy a platy občanských zaměstnanců
 • za praní lůžkovin, prádla a chemického čištění výstrojního a tělovýchovného materiálu
 • za ostatní materiál a služby se souhlasem velitele a ostatních funkcionářů útvaru odpovědných za hospodaření s materiálem podle ustanovení platných předpisů, přitom je nutno dodržovat zásady evidence materiálu

Faktury za uvedené výdaje kontrolují a potvrzují funkcionáři útvaru odpovědní za hospodaření s materiálem a předkládají je k proplacení náčelníkovi ekonomické služby útvaru.

 

 1. KONTROLNÍ ČINNOST

Zařízení VŠZ kontroluje velitel 72. mpr Přáslavice, jeho zástupce (nebo osoba pověřená ke kontrole vybavená kontrolním listem) a odborní funkcionáři 72. mpr, kteří jsou odpovědni za hospodaření s materiálem.

Kontroly se provádějí v termínech stanovených plánem kontrol.

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci kontroluje odpovědný funkcionář 72. mpr.

Každou kontrolu zapíše kontrolní orgán do Knihy kontrol VŠZ a zpracuje do Kontrolního listu kontrolní zjištění, Kontrolní list po schválení velitelem založí do útvarové evidence.

Inventarizace všech majetkových uskupení se provádí podle Odborného nařízení k evidenci majetku v působnosti MO čj. MO 135767/ 2018-1150.

 

 1. ŘEŠENÍ ŠKOD

Škody se řeší dle RMO 47/2013.

Škody způsobené na majetku vojenské správy občanským zaměstnancem, popřípadě jinými osobami, se řeší podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Dohody o hmotné odpovědnosti uzavírá se správcem a ostatními příslušníky VŠZ velitel útvaru, který má VŠZ v péči. Hmotné odpovědnosti se ukládají na pracovišti ochrany informací 72. mpr.

 

 1. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VŠZ

NÁČELNÍK ZAŘÍZENÍ

 • je podřízen Správci posádky;
 • plánuje efektivní využití VŠZ;
 • řídí činnost VŠZ a jeho pracovníků;
 • zpracovává a vede operativní dokumentaci VŠZ;
 • zpracovává podklady do plánovací dokumentace k přidělení VŠZ - přijímá a připravuje přijaté žádosti ke schválení a na základě rozhodnutí komise připravuje a rozesílá poukazy a vede evidenci využití VŠZ;
 • včas vyžaduje finanční prostředky na zabezpečení chodu a oprav VŠZ - kontroluje stav bezpečnostních zařízení, věcných prostředků požární ochrany a dodržování BOZP u zařízení VŠZ.

Je povinen:

 • zúčastňovat se koordinačních jednání velitele praporu;
 • odborně řídit podřízené pracovníky, úkolovat a vyhodnocovat splnění úkolů;
 • zodpovídat za technické zabezpečení chodu VŠZ – úzká spolupráce s provozním střediskem;
 • řídit, kontrolovat a dbát na správné čerpání finančních prostředků a celkové finanční zabezpečení VŠZ;
 • místo výkonu služby Přáslavice.

 

PROVOZÁŘ

 • je podřízen Náčelníkovi zařízení;
 • organizuje provoz velkokapacitního stravovacího zařízení včetně jeho technického vybavení a údržby, ekonomické agendy, stanovování technologických postupů a zajišťování jejich dodržování včetně kontroly dodržování hygienických předpisů;
 • Je oprávněna k přístupu a nakládání s osobními údaji v rozsahu a za podmínek stanových v Organizačním nařízení ke zpracování osobních údajů 72. mechanizovaného praporu.

Je povinen:

 • na základě pokynů náčelníka zařízení řídit a zabezpečovat chod vojenského výcvikového a rekreačního zařízení;
 • plnit odborné a výcvikové úkoly střediska;
 • organizačně zabezpečovat a ve spolupráci s náčelníkem koordinovat plánování měsíčních akcí – sportovních, školících a výcvikových;
 • podílet na se na uzavírání smluv s dodavateli;
 • provádět materiální zabezpečení chodu střediska – dovoz potravin, výměna prádla a jiné;
 • plnit odborné úkoly dle předpisu Prov -1-5;
 • odpovídat za bezchybný chod zařízení po stránce hygienických a požárních zařízení;
 • namátkově sledovat nezávadnost vody a podávané stravy;
 • v letních měsících zabezpečovat rekreaci vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků;
 • při plnění služebních povinností řídit vozidlo ozbrojených sil popř. soukromé motorové vozidlo, hospodárně je využívat, jízdy účelně plánovat, zpracovávat 1x týdně požadavek na výjezd techniky a předkládat ho ke schválení;
 • zabezpečit vedení evidence a vyúčtování veškerého materiálu, jeho příjem, uskladnění, ošetření, zabezpečení proti zcizení, výdej a hospodárné využití;
 • dbát na správné čerpání finančních prostředků a celkové finanční zabezpečení VŠZ;
 • zabezpečit ve spolupráci s PS 0705 průběh oprav (úprav) stavebních objektů a ploch, infrastruktury a technických prostředků VŠZ;
 • zabezpečit hodnotné a kvalitní stravování z prostředků k tomu určených, v rámci stanovených norem a na počty osob, vzatých do evidence stravovaných;
 • zabezpečit řádnou obsluhu a kulturní stolování;
 • zabezpečit kvalitní a hygienicky nezávadný prodej sortimentu v prodejním koutku při dodržení platných cenových norem;
 • vyloučit z účasti na rekreaci osoby neuvedené na poukaze a osoby, které neprokáží svou totožnost;
 • dbát na plnění povinností vojáků odvelených k plnění úkolů ve prospěch VŠZ dle provozního řádu, vyžadovat od nich kázeň, pořádek, slušné vystupování a jednání, dodržování bezpečnostních opatření při plnění úkolů;
 • vybavit pokoje seznamem inventáře, podle kterého jej předávat uživatelům;
 • pravidelně informovat výdejce poukazů o jejich realizaci, volnou kapacitu bez jeho povolení neobsazovat;
 • zabezpečit pro potřeby VŠZ zpracování požární poplachové směrnice, kontrolovat její plnění, zabezpečit dostatečný počet a použitelnost požární výzbroje a proškolení uživatelů v jejím používání a ve způsobu likvidace požáru;
 • mít uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti za svěřený materiál;
 • zabezpečit cestou 72. mpr, pokud to jejich funkční povinnosti vyžadují, zpracování dohody o jejich hmotné odpovědnosti;
 • zabezpečit hospodárné čerpání elektrické energie, vody a paliv;
 • dbát na plnění funkčních povinností podřízených;
 • zabezpečit materiální a zdravotnické zabezpečení a bezpečnost při plnění úkolů;
 • zabezpečit kvalitní ubytování a stravování v rámci stanovených norem;
 • zabezpečit VŠZ potřebným materiálem, jeho skladování, ošetřování, hospodárné využívání a za jeho řádnou evidenci a vyúčtování;
 • odpovídat za provoz, technický stav, údržbu a účelné využívání dopravních prostředků;
 • odpovídat za hospodaření s finančními prostředky, za vedení evidence o všech příjmech a výdajích, doložených řádnými doklady, za celkové výsledky hospodaření VŠZ;
 • zabezpečit bezchybný chod zařízení po stránce hygienických a požárních zařízení.

 

ÚČETNÍ

 • je přímo podřízena provozáři (správci VŠZ);
 • provádí účetní záznamy na jednotlivých syntetických nebo analytických účtech a podrozvahových účtech. Zpracovává průkazné účetní záznamy a provádí zápisy v účetních knihách. Spravuje dílčí číselníky pro vedení účetnictví v návaznosti na povinnosti dané účetní jednotky zákone o účetnictví. Vede knihu analytických účtů, pro účely dílčích agend účetnictví v rámci účetní jednotky. Zpracovává účetní doklady, účetní knihy a ostatní písemnosti pro automatizované zpracovávání;
 • je oprávněna k přístupu a nakládání s osobními údaji v rozsahu a za podmínek stanových v Organizačním nařízení ke zpracování osobních údajů 72. mechanizovaného praporu.

Je povinna:

 • znát a uplatňovat předpisy a pomůcky pro plánování výživy a hospodaření s proviantním materiálem;
 • sledovat pohyb cen potravin a zásobovací situaci, podle toho usměrňovat stravní hospodaření VŠZ v rámci stanovené náležitosti;
 • znát v potřebném rozsahu proviantní materiál, velikost a způsob balení jednotlivých druhů proviantu, cenu potravin a stanovené stravné;
 • znát dávkování hlavních druhů potravin připravovaných jídel a zásady technologie přípravy stravy;
 • v součinnosti se správcem skladu proviantu podle stavu zásob a jídelních lístků připravovat podklady pro objednávky proviantu u civilních dodavatelů;
 • vést předepsané evidenční záznamy o proviantním materiálu a počtech stravovaných osob a vyhotovovat evidenční a účetní doklady;
 • kontrolovat došlé faktury a příjmové doklady za dodaný proviantní materiál a provedené práce a uvádět v nich odvolání na zápisy v materiálové evidenci;
 • denně vyúčtovávat přijatý a vydaný proviant v materiálové evidenci;
 • spolupracovat na sestavování plánů, požadavků a hlášení obsahujících údaje z evidence proviantního materiálu a připravovat podklady pro ekonomické rozbory na úseku proviantní služby;
 • zpracovávat podklady pro využívání objektivních metod skladování a hodnocení ekonomiky výživy, včetně vstupních dat pro výpočetní techniku;
 • dbát na dodržování stanoveného oběhu všech vnitřních a vnějších příjmových, výdajových a účetních dokladů, provádět jejich kontrolu a zabezpečovat jejich řádné uložení;
 • zajišťovat archivaci dokumentů proviantní služby;
 • provádět běžný úklid kanceláře včetně větrání a vynášení odpadků a dodržování hygieny dle platných předpisů pro proviantní službu;
 • vlastnit platný zdravotní průkaz;
 • plánovat a organizovat přísun a odběr stravy;
 • dohlížet na dodržování HACCP;
 • dohlíží na záruční dobu a na správné ukládání potravin dle vlastností;
 • ve spolupráci s náčelníkem zařízení se podílet na sestavování jídelních lístků;
 • znát počty stravovaných;
 • na konci každého měsíce sezóny provést spolu s vedoucí VZK a se správcem inventuru skladových zásob dle zásobníku proviantu a vyhotovit zápisy, které zakládá do ÚSH;
 • vyhotovit výsledky stravního hospodářství;
 • přijímat potraviny od dodavatelů dle dodacích listů a zapisuje příjmy do skladové evidence a ukládá dle platných nařízení do skladu potravin;
 • vydávat kuchařům potraviny určené k přípravě stravy;
 • nespotřebované potraviny přebírá od kuchařů zpět do skladu a zapisuje příjmy do ZKL;
 • provádět pravidelné rozmrazování a čištění chladících zařízení, vyhotovit o tom zápis do Knihy rozmrazování chladícího zařízení;
 • zabezpečit odebírání, označení a uchovávání vzorků jídel dle platných nařízení;
 • zabezpečit dodržování stravní dávky.

 

KUCHAŘ

 • vlastní platný zdravotní průkaz;
 • plní úkoly vydané náčelníkem zařízení, provozním (správcem VŠZ) a účetní proviantu;
 • ovládá technologický postup přípravy stravy, přesně ho dodržuje a má základní znalosti nauky o výživě a potravinách;
 • dbá na dodržování HACCP;
 • odpovídá za kvalitní, hygienicky nezávadnou a včasnou přípravu stravy, za dodržování základních materiálových norem a stanovených technologických postupů při přípravě stravy, za rovnoměrný výdej stravy podle předepsaných dávek, za režim práce v kuchyni, za správné používání a označení inventáře a kuchyňského zařízení;
 • odebírá a potvrzuje příjem potravin ze skladu podle ZKL;
 • nespotřebované potraviny vrací do skladu proviantu;
 • zná počet stravovaných a požadavky na uchování stravy nepřítomným při výdeji;
 • uvědomuje účetní proviantu, má-li podezření, že jakost stravy je narušena;
 • dodržuje požadavky hygienicky nezávadné stravy a dbá na celkovou hygienu v kuchyni, dbá na čistotu a včasnou výměnu pracovních oděvů;
 • zabezpečuje hospodárné využívání potravin, nedovoluje zcizování a nepovolenou konzumaci potravin ostatními osobami;
 • organizuje plynulý odběr stravy a její správný estetický vzhled;
 • napomáhá správci a účetní sestavovat jídelní lístek;
 • organizuje správné udržování, ošetřování, odbornou obsluhu a hospodárné používání kuchyňského inventáře, nádobí a technického zařízení a dodržování provozního řádu
  a návodů na obsluhu jednotlivých strojů;
 • nepřipouští, aby v kuchyni pracovaly nemocné osoby a dbá na to, aby potraviny připravovaly pouze osoby k tomu určené;
 • nepovoluje vstup do kuchyně nepovolaným osobám;
 • dbá na správné označení a správné používání čistících prostředků a pomůcek dle jejich určení.

 

ČÍŠNÍK

 • vlastní platný zdravotní průkaz;
 • lní úkoly vydané náčelníkem zařízení, provozním (správcem VŠZ) v souladu s provozními směrnicemi;
 • zná způsob použití nářadí a inventáře určeného k provozu v kantýně, dodržuje návody na obsluhu;
 • odpovídá za prodej v kantýně dle provozního řádu;
 • má sepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti;
 • odpovídá za správné účtování cen a uložení zboží;
 • odpovídá za dodržování záručních dob zboží;
 • odpovídá za dodržování předepsaných měr rozlévaných nápojů a hmotnosti při přípravě kávy;
 • včas hlásí správci nebo účetní proviantu nedostatek zboží určeného k prodeji nejpozději vždy každý pátek do 10:00 hod prostřednictvím k tomu určené knihy;
 • zabezpečuje uzamykání a pečetění prostorů kantýny, skladu a zabezpečuje po ukončení provozu ve večerních hodinách uzamčení vstupních dveří hlavní budovy;
 • peněžní hotovost ukládá do trezorku. Menší hotovost (mince) do celkové hodnoty
  cca 500,00 Kč může ponechat v uzamčené schránce u pokladny;
 • nepovoluje vstup do prostoru kantýny nepovolaným osobám;
 • neprovádí prodej zboží osobám, které nejsou hlášeny ve VŠZ a nejsou zaměstnanci vojenské správy;
 • odpovídá za včasnou přípravu jídelny a stolů k výdeji jídla (úklid, výměnu ubrusů, příprava příborů, talířů);
 • má přehled o počtu stravovaných;
 • včas hlásí správci nebo účetní proviantu nedostatky ve výdeji stravy (jídlo nesouhlasí dle jídelního lístku, chybí některé druhy potravin apod.);
 • zabezpečuje obsluhu hostů při výdej jídla;
 • jídlo vydává pouze osobám, které jsou hlášeny k odběru stravy;
 • zabezpečuje provozní hygienu v prostorech jídelny, prodejního koutku a venkovní terasy.

 

 1. BOJOVÁ PŘIPRAVENOST
 • v případě vyhlášení vyšších stupňů BoPo ukončí hospodářské družstvo plnění úkolů na VŠZ;
 • správce družstvo shromáždí a do Č+6 hodin zabezpečí přesun zpět ke kmenovým útvarům a předá k plnění úkolů dle zařazení náčelníkovi SkV;
 • správce a účetní plní dané úkoly na VŠZ.

 

 1. PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY SLUŽEBNÍCH AKCÍ A POBYTŮ

Jsou především povinni:

 • řídit se ustanoveními Provozního řádu VŠZ a dodržovat nařízení náčelníka VŠZ, správce VŠZ a ostrahy objektu;
 • dodržovat pravidla požární ochrany a BOZP a ochrany životního prostředí.

 

Ve VŠZ je zakázáno:

 • kouřit na chatách a pokojích mimo vyhrazená místa;
 • přechovávat v ubytovacím prostoru jakákoliv zvířata;
 • poškozovat, přemísťovat nebo jinak manipulovat s vnitřním zařízením;
 • plýtvat vodou a elektrickou energií;
 • vynášet z jídelny a prodejního koutu jídelní nádobí a náčiní;
 • rozdělávat oheň v prostoru VŠZ mimo zřízeného ohniště;
 • používat elektrické spotřebiče, které nejsou v evidenci VŠZ a nemají platnou revizi mimo přístrojů denní hygieny (elektrické holicí strojky, fény, kulmy apod.);
 • parkovat vozidla mimo vyhrazená parkoviště;
 • manipulovat se zařízením VŠZ (čistička bazénu, el. rozvaděče, veřejné osvětlení)
 • vstup návštěv do areálu po dobu rekreace, pouze se souhlasem velitele 72. mechanizovaného praporu.

 

Provozní záležitosti:

 • Vyúčtování pobytu se provádí zpravidla v den příjezdu;
 • Potvrzování cestovních příkazů provádí pouze správce VŠZ;
 • Koupání v bazénu a náhonu je pouze na vlastní nebezpečí;
 • Zdravotní ošetření menšího rázu poskytují příslušníci VŠZ. Ostatní ošetření zabezpečuje správce ve zdravotnických zařízeních;
 • K povolání záchranky, hasičů a PČR slouží telefony, které se nachází u správce a ostrahy objektu;
 • Voda do vodovodního řádu VŠZ je přivedena ze studny nacházející se v areálu VŠZ. Je upravována ve vodárně na kvalitní pitnou vodu. Její kvalitu kontroluje 2x za sezónu Krajská hygienická stanice v Olomouci. Kopie rozborů vody jsou k nahlédnutí
  u správce;
 • Sportovní potřeby je možno zapůjčit u správce nebo v kantýně.

 

Vstup do chat a pokojů:

Do chat a pokojů mají právo vstupovat v doprovodu držitele poukazu nebo vedoucího zaměstnání za účelem kontroly, havárie apod.:

 • Náčelník zařízení
 • Správce VŠZ
 • Kontrolní orgány 7. mb, 72. mpr a Vojenského zdravotního ústavu
 • Pracovníci PS 0705 Přáslavice

 

 1. PARKOVÁNÍ VOZIDEL

Účastníků služebních akcí

 • Služební a soukromá vozidla mají z důvodu požární bezpečnosti vyhrazené parkoviště číslo 1, před hlavní budovou;
 • Parkování služebních a soukromých vozidel je povoleno na základě oznámení správci VŠZ nebo jeho zástupci;
 • Pracovník ostrahy provede zápis do knihy vjezdu na základě předloženého Příkazu k použití techniky, služebního nebo občanského průkazu a vydá řidiči kartičku „Parkování povoleno“. Kartičku je třeba viditelně umístnit na přístrojovou desku vozidla. Při odjezdu vozidla odebere příslušník ostrahy povolení k parkování a provede zápis o odjezdu vozidla;
 • Vozidlům není dovoleno vjíždět na travnaté plochy u chat a areálu VŠZ.

Účastníků krátkodobých pobytů

 • Soukromá vozidla mají z důvodu požární bezpečnosti vyhrazené parkoviště číslo 1, před hlavní budovou;
 • Parkování soukromých vozidel je povoleno na základě oznámení správci VŠZ nebo jeho zástupci;
 • Pracovník ostrahy provede zápis do knihy vjezdu na základě předloženého služebního nebo občanského průkazu a vydá řidiči kartičku „Parkování povoleno“. Kartičku
  je třeba viditelně umístnit na přístrojovou desku vozidla;
 • Při odjezdu vozidla odebere příslušník ostrahy kartičku „Parkování povoleno“
  a provede zápis o odjezdu vozidla;
 • Z důvodu vyložení a naložení zavazadel je vozidlům povolen vjezd k chatám
  po zpevněné komunikaci;
 • Po vyložení nebo naložení zavazadel není z důvodu požární bezpečnosti dovoleno stání vozidel na příjezdových komunikacích;
 • Vozidlům není dovoleno vjíždět na travnaté plochy u chat a areálu VŠZ.

Příslušníků VŠZ a ostrahy

 • Soukromá vozidla příslušníků VŠZ a ostrahy mají vyhrazené parkoviště číslo 2,
  u zadního vchodu do hlavní budovy;
 • Parkování soukromých vozidel je povoleno na základě vydaných „Povolení k parkování“, které vydává pro příslušníky VŠZ a ostrahy správce VŠZ;
 • Povolení k parkování vozidla umístní řidič viditelně na přístrojovou desku vozidla;
 • Příslušník ostrahy provádí zápisy o vjezdu a výjezdu vozidla do Knihy vjezdu.

 

 1. SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

K dispozici jsou tři hrací plochy, na kterých je možno provozovat tyto sporty:

Hřiště č. 1 - volejbal, odbíjená, nohejbal, badminton
Hřiště č. 2 – beach volejbal
Hřiště č. 3 – ruské kuželky

Pokyny pro osoby, které se pohybují v prostorech sportovišť:

 • Provozní doba je stanovena v rozmezí od 07:00 hod do 21:00 hod;
 • Dětem je vstup povolen pouze v doprovodu rodičů nebo dozoru. Rodiče nebo dozor zodpovídají za chování dětí a za případné poškození sportovišť a jejich vybavení;
 • Sportovní materiál (míče, rakety apod.) zapůjčuje číšník v prodejním koutku;
 • Vypůjčený sportovní materiál se ihned po použití vrací v čistém stavu;
 • Vstup za účelem individuálního sportování je povolen pouze v provozní dobu a pouze na ta hřiště, která jsou pro tento účel a pro konkrétní dobu určena. Pro zájemce
  o individuální sportování je vstup volný jen na to hřiště, které není rezervováno. Rezervaci potvrzuje správce VŠZ;
 • Vstup na sportoviště je povolen jen ve vhodné sportovní obuvi s měkkou podrážkou a ve vhodném oblečení. Je zakázáno vstupovat na hrací plochu v kanadách, tretrách
  či kopačkách;
 • Hřiště je možné využívat pouze ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým jsou určeny. Pevně zabudované sportovní zařízení a ostatní předměty nelze nahrazovat jinými. Je zakázáno na hřiště donášet další věci, kromě sportovních potřeb;
 • Jakákoliv manipulace s ochrannými sítěmi i pevně zabudovaným sportovním nářadím je zakázána;
 • Na sportovištích je zakázáno na sportovištích kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoliv druhy omamných látek, Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť;
 • Užívání sportovišť je na vlastní nebezpečí. Provozovatel sportovišť nenese odpovědnost za jakýkoli úraz způsobený porušením těchto pokynů;
 • Vstupovat na beach volejbalový kurt lze pouze bez obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Po ukončení hry je nutno pečlivě upravit kurt zejména pod sít;
 • Při hře ruských kuželek je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Jedná se hlavně o zasažení hráče zavěšenou koulí.

 

 1. OSTRAHA OBJEKTU

Ostraha VŠZ je zabezpečena na základě smlouvy mezi MO a VLS s.p.

Pro střežení VŠZ jsou zpracovány směrnice, které schvaluje velitel 72. mechanizovaného praporu Přáslavice a vedoucí Správy ochrany a služeb Město Libavá.

 

 1. POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

    VŠZ není zajištěno lékařskou službou.

Zabezpečení první lékařské pomoci a dopravy nemocných řeší správce VŠZ podle místních podmínek využitím Rychlé lékařské pomoci, pohotovostní lékařské služby posádky Olomouc, Vojenské nemocnice Olomouc nebo Nemocnice Šternberk. V době jeho nepřítomnosti tuto povinnost přebírají vedoucí zaměstnání nebo účastníci krátkodobého pobytu.

 • Při vážných úrazech vyžadujících okamžitou lékařskou pomoc a přivolání Rychlé lékařské pomoci se ubytovaní z důvodu nedostupnosti mobilních operátorů, obracejí na správce VŠZ, nebo ostrahu, která je vybavena telefonem. Ti přivolají Rychlou lékařskou pomoc, při hlášení úrazu uvedou pro rychlejší orientaci záchranné služby v terénu číslo Traumabodu 113, které je určeno pro VŠZ Magdalenský Mlýn.

 

 • Pro ošetření lehčích úrazů, nevyžadujících lékařské ošetření jsou k dispozici dvě lékárničky, které jsou pravidelně kontrolovány a obměňovány, tyto jsou umístěny:
 1. u ostrahy objektu
 2. v kuchyni na hlavní budově

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastníci pobytů a služebních akcí musí věnovat zvýšenou pozornost při úschově osobních věcí, uzamykání chat a pokojů. AČR – Ministerstvo obrany neodpovídá za osobní věci a předměty, které nebyly řádně uzamčeny na chatě nebo pokoji. Větší hotovost a cenné předměty si mohou účastníci uložit oproti potvrzení u správce VŠZ. Osoby, které způsobí jakoukoliv škodu na zařízení, jsou povinny tuto škodu uhradit v plné výši. V případě, že nebudou dodrženy pokyny pro nástup na služební akci nebo krátký pobyt, nebude správce VŠZ uvedenou akci realizovat. Správce VŠZ je povinen neprodleně informovat náčelníka zařízení o hrubém nebo soustavném porušování provozního řádu, o přestupcích proti kolektivnímu soužití a morálce, o úmyslně špatném a nedbalém zacházení s majetkem vojenské správy. V těchto případech bude pro dotyčnou osobu pobyt ve VŠZ předčasně ukončen. Do VŠZ nemohou být přijaty vážně nemocné osoby a osoby v pracovní neschopnosti.

Nahoru