Úvodní stránka > Statut zařízení

Statut zařízení

 

 

(STATUT)

Výcvikového a školícího zařízení

MAGDALENSKÝ MLÝN

 

 

Organizační řád je zpracován v souladu s VMO částka 2, Normativní výnos ministerstva obrany č. 5 ze dne 3. ledna 2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu Ministerstva obrany.

 

 • Výcvikové a školící zařízení (dále VŠZ) Magdalenský Mlýn se nachází v katastrálním území Jívová I na č.p. 286.

Sestává z budov:

 1. hlavní budovy           1x
 2. chata Šurka                10x
 3. garáže a sklady          1x

 

 • VŠZ Magdalenský Mlýn je uzpůsobeno k ubytování, ke stravování, k provádění školení a ke sportovnímu vyžití hostů.
 • K ubytování jsou zejména určeny chaty s celkovou kapacitou 50 lůžek, apartmán na hlavní budově s kapacitou 4 lůžek.
 • Na hlavní budově je zřízeno ubytování pro personál, kanceláře, stanoviště a šatna ostrahy, kuchyně a jídelna k přípravě a výdeji celodenní stravy.
 • K občerstvení hostů je zřízen Doplňkový prodej a posezení na venkovní terase.
 • V areálu VŠZ Magdalenský Mlýn je vybudováno umělé hřiště na nohejbal, hřiště na plážový volejbal, hřiště na kuželky, venkovní bazén, místní komunikace, parkoviště, strážní domek, studna, udírna.

 

Využití

VŠZ Magdalenský Mlýn lze využít:

 • a) k přípravě zaměstnanců; zaměstnancem se pro účely tohoto Statutu rozumí voják z povolání, státní zaměstnanec, zaměstnanec ve správním úřadu ve smyslu Organizačního řádu Ministerstva obrany a občanský zaměstnanec ve smyslu Organizačního řádu Ministerstva obrany;
 • b) k přípravě studentů Univerzity obrany a studentů Vojenského oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, kteří nejsou vojáky v činné službě;
 • c) k přípravě žáků Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové, kteří nejsou vojáky v činné službě
 • d) k rekreaci a sportovnímu vyžití;
 • e) pro soukromé akce (svatby, oslavy apod.) lze zařízení využívat pouze za podmínek stanovených právním předpisem (§ 27 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a ustanovením RMO č. 48/2013 Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany.

 

Organizační struktura

VŠZ Magdalenský Mlýn organizačně spadá pod prvek posádkové podpory 72. mechanizovaného praporu, velitelsky je podřízeno veliteli 72. mechanizovaného praporu Přáslavice (dále 72. mpr), který řídí jeho využití a provoz. Jeho přímým nadřízeným je velitel 7. mechanizované brigády Hranice (dále 7. mb). Velitel 72. mpr veliteli 7. mb předkládá:

 • ke schválení Organizační řád (statut) VŠZ;
 • návrh na odvelení pracovních sil a prostředků pro VŠZ;

 

            Za bezprostřední řízení a zabezpečení chodu VŠZ odpovídá správce v souladu
se svými funkčními povinnostmi.

 

Personální zabezpečení

Personální obsazení VŠZ je stanoveno a zahrnuto v TP 72. mpr takto:

 • provozář (správce VŠZ)
 • účetní (ekonom)

 

Přidělení do materiální péče

Výcvikové a školící zařízení Magdalenský mlýn je přiděleno do materiální a finanční péče 72. mechanizovanému praporu Přáslavice.

Po stavebně ubytovací stránce je VŠZ přiděleno do péče provoznímu středisku 0705 Přáslavice.

 

Vyžadování využití VŠZ

Využití VŠZ plánuje, organizuje a zabezpečuje 72. mpr na základě těchto zásad:

 

 1. VŠZ je prioritně určeno pro služební účely, krátkodobé pobyty a víkendové pobyty příslušníků 7. mb
 2. po naplánování služebních akcí, krátkodobých a víkendových pobytů příslušníky 7. mb jsou volné termíny dány k dispozici ostatním zaměstnancům MO
 3. poté jsou volné termíny nabídnuty vojenským důchodcům a válečným veteránům

 

Osobou odpovědnou za příjem žádostí o povolení využití VŠZ, předkládání žádostí ke schválení a distribuci poukazů je náčelník prvku posádkové podpory (dále N PPP) 72. mpr (tel. 973 407 803).

 

Ke služebním účelům:

Pro služební účely (výcvik, shromáždění, školení, kurzy, soustředění) je možno využívat VŠZ v měsících květen, červen, září a říjen.

Žádosti o povolení využití VŠZ se předkládají písemně (na k tomu určených tiskopisech), nejpozději do 30. listopadu na následující rok s uvedením názvu akce, trvání, požadavků na stravu a ubytování účastníků. 72. mpr na základě požadavků zpracuje záznam do plánu využití VŠZ na rok. O povolení akce uvědomí příslušného žadatele a správce VŠZ.

Podrobnosti zabezpečení akce projedná žadatel přímo se správcem VŠZ.

 

Ke krátkodobým pobytům zaměstnanců resortu MO:

 

     Žádat o vydání poukazu k ubytování v zařízení za účelem rekreace a sportovního vyžití mohou pouze zaměstnanci organizační složky státu – Ministerstva obrany, vojenští důchodci a váleční veteráni (dále jen „žadatel“). Pobytu  se  spolu  s  nositelem  poukazu  smí zúčastnit rodinní příslušníci podle ust. čl. 5 odst. 2 NV MO č. 5/2013 a podle ust. § 71 odst. 5 zák. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, a osoby blízké podle ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (manžel, manželka, druh, družka, vlastní a osvojené nezaopatřené dítě, dítě svěřené do pěstounské  péče  nebo  výchovy,  sourozenec,  rodič,  prarodič,  partner podle zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství).

Ke krátkodobým pobytům jsou vyčleněny měsíce červenec a srpen. Krátký pobyt je týdenní, nástupní den je sobota (oběd), den ukončení rekreace je pátek (snídaně). 

Žádost o ubytování k rekreaci a sportovnímu vyžití (dále jen „žádost o ubytování“)“ se podává provozovateli nejpozději 30 dní před požadovaným termínem ubytování. V případě podání žádosti o ubytování v kratším termínu rozhoduje o jejím přijetí velitel 72. mpr.

Žádosti o ubytování projednává komise, která zasedá podle potřeby. Při posuzování žádostí komise vychází z volné kapacity zařízení a dne doručení žádosti o ubytování. Komise předkládá veliteli 72. mpr k rozhodnutí projednanou žádost o ubytování spolu s vyjádřením. Po schválení návrhu jsou vydány poukazy a jejich distribuce žadatelům.

Žadatelé jsou povinni řádně vyplnit poukaz a řídit se pokyny uvedenými na poukazu. Nevyužité poukazy jsou povinni neodkladně vrátit k operativnímu přidělení dalším zájemcům.

Poukaz je nepřenosný!

 

Stravování

 

Služební akce - individuálně dle objednání

K  objednávce stravy slouží formulář, který je zasílán na VŠZ spolu s poukazem, nebo
ke stažení zde v příslušné sekci.

Krátkodobé pobyty - individuálně dle objednání

K objednávce stravy slouží tabulka na druhé straně poukazu. Poukaz s vyplněnými údaji se zasílá nejpozději týden před zahájením pobytu na adresu VŠZ.

Stravování na VŠZ zabezpečuje VZK č.104 cestou 72. mpr.

 

Poplatky za stravování

 • Náklady na proviantní zabezpečení hradí všichni účastníci služebních akcí
  a krátkodobých pobytů v plné výši. Při přípravě stravy ve VŠZ se připravuje strava v hodnotě stravní dávky 1.

 

Ubytování

 • Objekty VŠZ se vybavují vnitřním zařízením podobně jako vojenské budovy tj. běžnými základními typy vnitřního vybavení. Stavební a ubytovací materiál, používaný ve VŠZ musí být evidován podle zásad, stanovených předpisem NV MO č. 25 z roku 2016 a Fin-1-2. Nakupovat atypická zařízení se zásadně nepovoluje.
 • Lůžkoviny, ručníky a mýdlo, které se vydávají pro ubytování, se zapůjčují účastníkům služebních akcí bezplatně.
 • Výměnu lůžkovin zabezpečuje správce VŠZ. Náklady spojené s praním lůžkovin, osobního a stolního prádla pro kuchaře, s chemickým čištěním
  a opravami součástek zabezpečuje (proplácí) útvar, který má VŠZ v materiální péči z příslušné rozpočtové položky.

 

Poplatky za ubytování

 • Poplatky za ubytování stanovuje Agentura hospodaření s nemovitým majetkem. Pro stanovení výše poplatků za ubytování je VŠZ Magdalenský Mlýn zařazeno do I. kategorie – provoz duben až říjen s možností odběru stravy.
 • Výši poplatků za ubytování zveřejňuje každoročně velitel 72. mpr ve svém rozkaze č. 1 a tyto poplatky jsou uvedeny na webových stránkách VŠZ.         
 • Účastníkům služebních akcí (vojákům z povolání a občanským zaměstnancům) je ubytování poskytováno bezplatně.
 • Účastníci krátkodobých a víkendových pobytů, kteří jsou zaměstnanci, hradí 50 % ze stanovené výše úhrady za ubytování pro dané výcvikové a školicí zařízení. Ostatní osoby hradí ubytování v plné výši. Děti do 3 let věku jsou ubytovány zdarma bez nároku na lůžko.
 • Poplatky za ubytování a lůžkoviny vybírá od účastníků krátkodobých pobytů správce VŠZ.

 

Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity

 • Správce VŠZ je povinen vybrat poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, pokud ho obecně závazná vyhláška obce stanovuje, nejpozději poslední den pobytu, nebyl-li tento poplatek již zaplacen bankovním převodem nebo poštovní poukázkou Agentuře finanční. Tuto skutečnost žadatel správci prokáže.
 • Osobám, které poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt zaplatily správci, je správce povinen vydat stvrzenku nebo jiný doklad o zaplacení.
 • 72. mpr odvádí příslušné obci poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a platí poplatek z ubytovací kapacity v souladu se Zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve spolupráci s Agenturou finanční.
 • Veškeré účetní doklady o výběru a odvodu poplatků a dokumentace o ubytovaných osobách se uchovávají v souladu s vnitřním předpisem RMO č. 11/2010

 

Zdravotnické zabezpečení

 • Hygienický dozor nad objekty VŠZ vykonávají příslušníci Vojenského zdravotního ústavu. Stav hygienického a zdravotnického zabezpečení objektu kontroluje epidemiolog obvodu.
 • Kontrolu pitné vody ze zdroje zabezpečuje 2x ročně PS 0705 Přáslavice.
 • Materiální vybavení lékárniček pro poskytování první pomoci řeší 72. mpr.
 • Zabezpečení první předlékařské pomoci a dopravy nemocných řeší správce VŠZ podle místních podmínek buď využitím lékařské služby první pomoci v rámci posádky, nebo využitím pohotovostní lékařské služby první pomoci příslušné polikliniky. V době jeho nepřítomnosti tuto povinnost přebírají vedoucí zaměstnání nebo účastníci krátkodobého pobytu.

 

Kontrolní činnost

 • Zařízení a činnost pracovníků VŠZ kontrolují funkcionáři 7. mb, velitel 72. mpr, jeho zástupci a odborní funkcionáři 72. mpr, kteří jsou odpovědni za hospodaření s materiálem.
 • Kontroly provádějí v termínech stanovených plánem kontrol.
 • Bezpečnost a ochranu zdraví při práci kontrolují odpovědní funkcionáři
  72. mpr.
 • Každou kontrolu zapíše kontrolní orgán do Knihy kontrol VŠZ a zpracuje písemný doklad, který po schválení velitelem založí do útvarové evidence.
 • Při zjištění nedostatků nařídí velitel 72. mpr jejich odstranění věcně odpovědnému funkcionáři.
 • Mimořádná inventarizace všech materiálových tříd se provádí podle zásad platných ustanoveními NV MO č. 25 z roku 2016 a Fin-1-2 a dle RMO 55/2011.

 

Řešení škod

 • Škody se řeší podle zásad stanovených předpisem RMO 47/2013.
 • Povinnosti vyšetřujícího velitele podle ustanovení předpisu RMO 47/2013 plní velitel 72. mpr.
 • Škody způsobené na majetku vojenské správy zaměstnanci, popřípadě jinými osobami, se řeší podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

 

 Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti pracovníků VŠZ, pracovníků, kteří jsou převeleni za účelem plnění úkolů na VŠZ a účastníků služebních akcí a krátkodobých pobytů, zásady kolektivního soužití a poměr k majetku upřesňují:

 1. Provozní řád VŠZ
 2. Provozní řád kuchyně
 3. Sanitační řád kuchyně
 4. Provozní řád bazénu
 5. Provozní řád sportovišť
 6. Směrnice pro parkování

                 

Provozní řád VŠZ zpracovává náčelník PPP. Ostatní řády zpracovává správce VŠZ v souladu se NVMO a tímto statutem a předkládá je ke schválení veliteli 72.mpr.

 

Všichni žadatelé a ubytované osoby jsou povinni řídit se tímto Statutem, Provozním řádem VŠZ Magdalenský mlýn, ostatními provozními řády a směrnicemi.

 

Žadatelé mohou odesílat Žádosti o povolení využití VŠZ následujícím způsobem:

 • poštou na adresu 72. mechanizovaný prapor, 783 54 Přáslavice
 • faxem na číslo 973 407 650
 • elektronicky na adresu vu5153@email.cz
 • šisem na kpt. Karel Hausmajer

 

 

Nahoru