Školící zařízení

Z důvodu legislativních a personálních změn je nový formulář žádosti pro krátkodobé pobyty a rekreace. Změna je i ve způsobu podání žádosti. Věnujte prosím pozornost textu viz. níže. Formulář platný v uplynulých letech nebude akceptován.

VŠZ JE URČENO :

 • k provádění služebních akcí – kurzy, metodické dny, odborné přípravy, metodická shromáždění atd.;
 • ke krátkodobým a víkendovým pobytům zaměstnanců resortu MO, vojenským důchodcům a válečným veteránům, rodinným příslušníkům a osobám blízkým;
 • k rekreačním a sportovním účelům.

VŠZ JE PODŘÍZENO:

Náčelníkovi prvku posádkové podpory.

Žádosti zpracovává a poukazy vydává náčelnice zařízení nrtm. Helena HABÁŇOVÁ, ta rovněž zodpovídá za jeho využití a provoz. Za bezprostřední řízení a zabezpečení VŠZ zodpovídá provozář VŠZ. Za chod kuchyně a zabezpečení stravování zodpovídá mladší pracovník štábu rtm. Jakub ČIERŇAVA,

VYŽADOVÁNÍ VŠZ

Pro SLUŽEBNÍ účely lze VŠZ využívat v měsících květen, červen, září a říjen

velitelství a útvary 7. mb si plánují využití VŠZ pro služební účely v rámci plánování na rok dopředu nejpozději do 30. listopadu, poté jsou volné termíny pro konání služebních akcí dány k dispozici ostatním organizačním celkům AČR

Pro KRÁTKODOBÉ pobyty (týdenní pobyt, nástupní den je sobota, den ukončení pátek) v měsících červenec a srpen

 • krátkodobé pobyty se plánují nejpozději do 30. dubna daného roku (velitelství a útvary 7. mb), poté budou dány k dispozici ostatním organizačním celkům AČR

Pro VÍKENDOVÉ pobyty (pobyt s nástupním dnem v pátek a ukončení v neděli) lze využít o víkendech v měsících květen, červen, září a říjen.

 • víkendové pobyty se plánují nejpozději do 31. března daného roku (velitelství a útvary 7. mb), poté budou dány k dispozici ostatním organizačním celkům AČR

Jak podat ŽÁDOST o poukaz?

Tiskopisy ke stažení naleznete zde:

Kompletně a řádně vyplněný formulář žádosti zašlete: poštou na adresu VÚ 5153 Přáslavice 783 54, nebo faxem na číslo 973 407 650, nebo jako elektronický obraz dokumentu na adresu habanovah@army.cz, nebo ŠIS nejpozději k výše určenému datu.

Pokud nejste voják v činné službě, nebo o.z., je k žádosti nutno přiložit kopii osvědčení válečeného veterána, nebo průkaz vojenského důchodce.

DŮLEŽITÉ!

 1. SLUŽEBNÍ akce přes víkend - je nutné doložit výpis z rozkazu velitele daného útvaru o nařízené akci, se jmenným seznamem osob, kteří se jí zúčastní
 2. Na  VÍKENDOVÉ A REKREAČNÍ žádosti   žadatelé   uvedou:   přesný   počet   a   jmenný  seznam osob, které se pobytu zúčastní a čísla jejich služebních nebo občanských průkazů! – NEVYPLNĚNÁ ŽÁDOST NEBUDE PŘIJATA
 3. Přidělení poukazu (víkendové) pouze na sobotu či neděli není možné!
 4. Podrobnosti zabezpečení akce projedná žadatel po přidělení poukazu přímo se správcem VŠZ.
 5. Nevyužité poukazy jsou žadatelé povinni vrátit s řádným odůvodněním nejpozději 14 dní před nástupem na pobyt zpět k 72. mpr, poté budou přiděleny dalším zájemcům
 6. Poukaz není přenosný na jinou osobu – to platí pro všechny ubytované!
 7. V    případě nedodržení termínu odhlášení stravy, tj. 2 pracovní dny před nástupem k pobytu, bude osoba, které byl poukaz na pobyt na VŠZ přidělen, nucena uhradit případnou vzniklou škodu na neodebrané objednané stravě (viz objednávka stravy, druhá strana poukazu).
 8. Při nástupu jsou nositelé poukazu povinni se prokázat:
  • VZP – služebním průkazem
  • občanští   zaměstnanci  -  jednotným  průkazem MO (povolení vstupu
  • do voj. objektů)
  • vojenští důchodci - potvrzením příslušnosti ke KVV
  • veteráni – průkazem veterána
  • ostatní – občanským průkazem pokud jim byl vydán
 9. Přijetím poukazu žadatel akceptuje všechny povinnosti dané provozním řádem zařízení a statutem VŠZ Jívová.
 10.  Přechovávat ve VŠZ domácí zvířata neni povoleno.

STRAVOVÁNÍ

Stravování na VŠZ je zabezpečováno zřízením Vojenské závodní kuchyně spolu s provozem prodejního  koutku.

Stanovené časy výdeje stravy:

Snídaně :           8:00 hod.

Oběd:              12:00 hod.

Večeře:           18:00 hod.

Ubytované osoby jsou povinny dodržovat stanovenou výdejní dobu!

Objednávka stravy při krátkodobých či víkendových pobytech

 je součástí PŘIDĚLENÉHO POUKAZU – čtěte pokyny k nástupu va VŠZ Jívová.

ÚHRADA za stravu a pobyt je možná pouze hotově přímo na místě.

Kde a jak zaparkujete?

Služební a soukromá vozidla mají vyhrazené parkoviště, před hlavní budovou.

Parkování služebních a soukromých vozidel je povoleno na základě oznámení provozáři VŠZ nebo jeho zástupci.

Vozidlům není dovoleno vjíždět na travnaté plochy u chat a areálu VŠZ.

Povolení k parkování vozidla umístí řidič viditelně na přístrojovou desku vozidla.

Jaká máme sportoviště?

K dispozici jsou tři hrací plochy, na kterých je možno provozovat tyto sporty:

Hřiště č. 1 - volejbal, odbíjená, nohejbal, badminton

Hřiště č. 2 – beach volejbal

Hřiště č. 3 – ruské kuželky

Uvnitř hlavní budovy jsou pak mimo jiné k dispozici kulečník, billiard, šipky a stolní fotbal.

Adresa a kontakt na náčelnici zařízení:

nrtm. Helena Habáňová VÚ 5153, Přáslavice 783 54, 

tel. 973 407 801, email : habanovah@army.cz

Adresa zařízení a kontakt na provozáře VŠZ a mladšího pracovníka štábu - nezasílat žádosti!

VŠZ Magdalenský Mlýn

Jívová 286

78316 Dolany u Olomouce

tel.: +420 585 038 122

fax: +420 585 038 122 magdalenskymlyn@seznam.cz

100_0307.jpg

Fotogalerie